ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ακτομηχανική – Έργα Προστασίας Ακτών

Ακτομηχανική – Έργα Προστασίας Ακτών

Ακτομηχανική – Έργα Προστασίας Ακτών Η χώρα μας περιβάλλεται από ακτές μήκους 15000 km, μεγάλο μήκος από το οποία χρησιμοποιείται ως φυσικός πόρος με οικονομικο-κοινωνικά οφέλη: διακίνηση εμπορευμάτων/επιβατών μέσω των λιμένων, διάθεση λυμάτων, χρήση των αμμωδών παραλιών για αναψυχή κ.α. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η παράκτια ζώνη πιέζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες με σημαντικότερο πρόβλημα αυτό […]

Online Reading